ایثارگر حسین مسعود سینکی فرد
نـام :
حسین
نـام خـانوادگـی :
مسعود سینکی فرد
نـام پـدر :
محمدحسین
تـاریخ تـولد :
1307/11/02
مـحل صـدور :
تهران
تـاریخ فـوت :
1395/08/11
مـوقـعیت مـزار :
51 - 44 - 17