تـکمـیل اطـلاعات مـزار شـهیـد
انـتخـاب فـایل
انـتخـاب فـایل
در مـجاورت مـزار شـهید قـرار گـرفته،قـابلیت تـشخص مـوقعیت دسـتگـاه را روشـن کنید و با کـلیک بر روی دکـمه، مـوقعیت مـزار را ثـبت کـنید