ایثارگر قربان بازیان
نـام :
قربان
نـام خـانوادگـی :
بازیان
نـام پـدر :
حمزه علی
تـاریخ تـولد :
1343/10/02
مـحل صـدور :
تهران
تـاریخ فـوت :
1395/07/08
مـوقـعیت مـزار :
51 - 37 - 17